Grenzen aan een leven lang leren

Scholing wordt gezien als belangrijk middel voor werkenden om hun inzetbaarheid op peil te houden. De noodzaak om zich te blijven ontwikkelingen lijkt bovendien, als gevolg van globalisering, robotisering en andere technologische veranderingen, actueler dan ooit tevoren.Desondanks blijkt dat de deelname aan scholing stagneert. Het is de vraag waardoor dat komt.

In dit onderzoek wordt er nagegaan welke belemmeringen burgers ervaren om aan scholing deel te nemen. Er wordt nagegaan of deze belemmeringen verschillen voor groepen burgers. Daarbij wordt er zowel gekeken naar de houding van burgers tegenover scholing, hun persoonlijke omstandigheden, als de mate waarin randvoorwaarden vanuit de werkgever en het scholingsaanbod aansluiten bij hun behoeften.